ระบบจองห้องประชุมทางไกล Web Conference & ZOOM
กรมส่งเสริมสหกรณ์

Loginหน่วยงานส่วนภูมิภาคใช้ User ระบบโปรไฟล์สหกรณ์ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ศสท. จัดส่ง Username Password ให้ทาง Email หน่วยงาน